สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ( 68 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 7
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 7
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ โภชนาการ ผู้ส่งเสริมโภชนาการชุมชน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ โภชนาการ ผู้ส่งเสริมโภชนาการชุมชน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ โภชนาการ ผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ โภชนาการ ผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ โภชนาการ ผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
อาชีพธุรการหอผู้ป่วย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักการตลาดทางการแพทย์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ 5 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสถิติ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางจุลชีววิทยา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตยาจากสมุนไพร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชระเบียน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลเด็ก 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้การดูแล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ส่งเสริมโภชนาการชุมชน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้การดูแล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ