คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ดูแลการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ทักษะในการทำงานด้านการตลาด และสามารถรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางการการตลาดกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติที่เข้ามารับบริการภายในหน่วยงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักประชาสัมพันธ์, นักสื่อสารการตลาด, ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ABYD-705A รักษาฐานผู้ป่วยกลุ่มเดิม
HLT-NKDI-707A บริหารจัดการระบบงานการตลาดของหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ