คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด สามารถเผยแพร่ข้อมูล เสนอแนวคิดและ กิจกรรมต่างๆ ให้กับหลายหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
    2. กรณีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักประชาสัมพันธ์, นักสื่อสารการตลาด, ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-EAPC-703A ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลภายในหน่วยงาน
HLT-GUXS-704A ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลภายนอกหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ