คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
    2. กรณีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักประชาสัมพันธ์, นักสื่อสารการตลาด, ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-TNKY-701A รวบรวมข้อมูลข่าวสารสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
HLT-XKOS-702A ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ