คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อ ระดับ 4โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายกลางงานปราศจากเชื้อในสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อแพทย์ (Thailand CSSA Guidelines for Disinfection and Sterilization of Medical Devices) ตามขั้นตอนกระบวนการดังนี้ ตรวจรับและทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ปนเปื้อน; ห่อบรรจุและจัดเรียงเครื่องมือแพทย์เข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ; ทำให้ปราศจากเชื้อและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ; จัดเก็บและแจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ; ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
(1)  เป็นผู้ปฏิบัติงานอาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อโดยเป็นสมาชิกภาพขององค์กรเครือข่ายนักจัดการงานปราศจากเชื้อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถแสดงหลักฐานได้
(2)  ผ่านการศึกษา หรือฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานปราศจากเชื้อ การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สอดคล้องกับรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
(3)  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานปราศจากเชื้อ ด้านการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ จากในสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง ที่สามารถแสดงหลักฐานได้
(4)  ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียดหน่วยสมรรถนะที่ขอรับการประเมิน ตามที่กำหนดในคุณวุฒินี้ โดยสามารถขอรับการประเมินแบบสะสมรายหน่วยสมรรถนะหรือประเมินครบตามเงื่อนไขการรับรองของคุณวุฒินี้

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
1)  แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
2)  มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 5 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา (3212)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อ เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางงานปราศจากเชื้อ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-UEAS-593A ตรวจรับและทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ปนเปื้อน
HLT-EVTZ-594A ห่อบรรจุและจัดเรียงเครื่องมือแพทย์เข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ
HLT-GSSF-595A ทำให้ปราศจากเชื้อและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ
HLT-CIPH-596A จัดเก็บและแจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ
HLT-XOUI-618A ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0408-A : บริษัท เอส พี ซี สเทอไรล์ โพรเซส เซ็นเตอร์ จำกัด
CB-0405-A : สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
TP-0009-A : สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ