หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-XOUI-618A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
CSS10051

ตรวจสอบ ดูแล medical instrumentsและ Equipment machines

PC 1 ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ (medical  instruments) ที่ใช้ในการทำหัตถการต่าง ๆ ให้มีความพร้อมใช้โดยปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทผู้ผลิต (IFU) 

CSS10051.01 182262
CSS10051

ตรวจสอบ ดูแล medical instrumentsและ Equipment machines

PC 2 ตรวจสอบEquipment machines ที่ใช้ในการ reprocessing ให้มีความพร้อมใช้โดยปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทผู้ผลิต (IFU) 

CSS10051.02 182263
CSS10052

บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

PC 1 บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (medical  instruments) เบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือร่วมกับวิศวกรทางการแพทย์ โดยปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทผู้ผลิต (IFU) 


CSS10052.01 182264
CSS10052

บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

PC 2 บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (Equipment machines) เบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือร่วมกับวิศวกรทางการแพทย์หรือบริษัทที่ทำสัญญาหรือ outsource โดยปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทผู้ผลิต (IFU) รวมถึงการตรวจสอบตามวงรอบการ(maintenance)และการcalibration พร้อมบันทึกและจัดทำรายงาน


CSS10052.02 182265

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ