หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำให้ปราศจากเชื้อและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-GSSF-595A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำให้ปราศจากเชื้อและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3212 เจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำให้ปราศจากเชื้อและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชี้อไม่มีเชื้อจุลชีพหลงเหลืออยู่ และสามารถค้นหาความผิดปกติและแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนนำไปใช้งานกับผู้ป่วย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักจัดการงานปราศจากเชื้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ (Thailand CSSA Guidelines for Disinfection and Sterilization of Medical Devices)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
CSS10031

ทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 1 ทำความสะอาดและตรวจสอบ เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้งานและบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องก่อนการใช้งาน

CSS10031.01 181435
CSS10031

ทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 2 เลือกวิธีการและโปรแกรมของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต (IFU) 

CSS10031.02 181436
CSS10031

ทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 3 ติดตามการทำงานของเครื่องและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบความผิดปกติแล้วรายงานหัวหน้า

CSS10031.03 181437
CSS10032

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 1 ตรวจสอบทางกายภาพโดยดูมาตรวัดอุณหภูมิ ความดัน เวลา สัญญาณไฟต่างๆ แผ่นบันทึกการทำงาน

CSS10032.01 181438
CSS10032

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 2 ตรวจสอบทางเคมีโดยดูจากการแปรผลตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด(IFU) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในและแบบเฉพาะ      

CSS10032.02 181439
CSS10032

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 3 ตรวจสอบทางชีวภาพโดยดูจากการแปรผลตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด(IFU) ได้แก่ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ(spore test)

CSS10032.03 181440
CSS10032

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 4 เรียกคืนห่อเครื่องมือแพทย์(recalling process)เมื่อผลตัวบ่งชี้ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพฯไม่ผ่าน

CSS10032.04 181441
CSS10032

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

PC 5 บันทึกผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อทั้งกายภาพ เคมีและชีวภาพ

CSS10032.05 181442

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถตรวจสอบเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละประเภทก่อนใช้งานและบันทึกผลการตรวจสอบ

2. สามารถเลือกวิธีการและโปรแกรมของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต (IFU) ได้อย่างถูกต้อง 

3. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อทางกายภาพ เคมีและชีวภาพและบันทึกผลการตรวจสอบได้ถูกต้องและครบถ้วน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้งานและบันทึก 

2. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวิธีการและโปรแกรมของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภท 

3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อและการบันทึก 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงและอธิบายวิธีการตรวจสอบเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้งานและบันทึก

2. แสดงและอธิบายการเลือกวิธีการและโปรแกรมของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภท 

3. แสดงและอธิบายวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อและการบันทึก

4. แสดงและอธิบายวิธีการเรียกคืนห่อเครื่องมือแพทย์เมื่อผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อไม่ผ่าน

14.2 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.  ระบุและอธิบายวิธีการตรวจสอบเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้งานและบันทึก

2.  ระบุและอธิบายการเลือกวิธีการและโปรแกรมของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภท 

3.  ระบุและอธิบายวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อและการบันทึก

4.  ระบุและอธิบายวิธีการเรียกคืนห่อเครื่องมือแพทย์เมื่อผลการตรวจสอบฯไม่ผ่าน

5. เอกสาร หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร ที่แสดงถึงการผ่านการศึกษาการอบรมในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปราศจากเชื้อ อาทิ วุฒิบัตรด้านการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ ตามข้อ14

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานประกอบการที่ต้องมีกิจกรรมการทำลายเชื้อหรือฆ่าเชื้อ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความมุ่งหมายใช้เฉพาะสำหรับมนุษย์และสัตว์ โดยปฏิบัติงานในการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ประเภทต่างๆตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อแพทย์ (Thailand CSSA Guidelines for Disinfection and Sterilization of Medical Devices)

(ก)    คำแนะนำ

ศึกษาและทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อแพทย์ (Thailand CSSA Guidelines for Disinfection and Sterilization of Medical Devices)

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ทำให้ปราศจากเชื้อ หมายถึง กระบวนการทำลายเชื้อจุลชีพทุกรูปแบบรวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย

2. ทำความสะอาดและตรวจสอบเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้งานหมายถึง การนำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดเครื่องทั้งภายใน(chamber)และภายนอกเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ และตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ถ้าเป็นเครื่องนึ่งไอน้ำรุ่นpre vacuum ต้องทดสอบBowie dick ทุกเช้าก่อนใช้เครื่องและต้องบันทึกทุกครั้ง

3. เลือกวิธีการและโปรแกรมของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ หมายถึง การตั้งโปรแกรมการใช้งานของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละประเภทได้ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัท ผู้ผลิต (IFU) และเหมาะสมกับชนิดและห่อของเครื่องมือแพทย์

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องและกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ มี 3ประเภท คือ ตัวชี้วัดทางกายภาพ ตัวชี้วัดทางเคมีและตัวชี้วัดทางชีวภาพ ตัวชี้วัดแต่ละชนิดจะให้ข้อมูลที่ช่วยบ่งบอกถึงระดับของพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อ

5. เรียกคืนห่อเครื่องมือแพทย์เมื่อผลการตรวจสอบฯไม่ผ่าน หมายถึง การเรียกคืนเครื่องมือแพทย์จากหน่วย งานที่เบิกไปกลับมาแผนกจ่ายกลางเนื่องจากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพทางกายภาพ เคมีหรือชีวภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วย 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า แล้วให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะ และความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้

1)   ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียน

2)   ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3)   ประเมินภาคความสามารถด้วยสาธิตการปฏิบัติงาน

4)  ประเมินภาคความรู้ก่อนหน้าด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

5)   ประเมินภาคความรู้และความสามารถก่อนหน้าด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ