Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ตรวจรับและทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ปนเปื้อน
1
2
3
4
ห่อบรรจุและจัดเรียงเครื่องมือแพทย์เข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ
5
6
7
8
ทำให้ปราศจากเชื้อและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ
9
10
จัดเก็บและแจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ
11
12
ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
13
14

ยินดีต้อนรับ