คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วด้านการนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและข้อมูลทางการแพทย์ บริการเวชระเบียน สามารถใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการแพทย์ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชระเบียน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1) นักเวชระเบียน
2) ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่นำเข้าข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-LBFI-695A จัดการข้อมูลเวชระเบียนพื้นฐาน
HLT-PQPI-696A บริการงานเวชระเบียน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ