คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญและทักษะในการจัดการรายงาน ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางเวชระเบียน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ออกแบบรายงาน และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานหรือผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชระเบียน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1) นักเวชระเบียน
2) นักเวชสถิติ
3) นักสถิติ
4) ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบข้อมูล สารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZXKU-697A จัดทำรายงาน ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
HLT-OVNX-698A การออกแบบรายงานและนำเสนอผลงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ