หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การออกแบบรายงานและนำเสนอผลงาน

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-OVNX-698A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การออกแบบรายงานและนำเสนอผลงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 3252) นักเวชระเบียน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบรายงาน การนำเสนอผลงาน เพื่อนำไปจัดทำรูปแบบรายงาน และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเวชระเบียน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11004.01

ออกแบบรายงาน

1. วิเคราะห์ความต้องการของรูปแบบรายงานภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 11004.01.01 186158
11004.01

ออกแบบรายงาน

2. จัดทำรูปแบบรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

11004.01.02 186159
11004.02

ออกแบบนำเสนอผลงาน

1. วิเคราะห์ความต้องการของรูปแบบการนำเสนอผลงานภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 11004.02.01 186160
11004.02

ออกแบบนำเสนอผลงาน

2. เลือกรูปแบบนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

11004.02.02 186161

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน2. ทักษะการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เบื้องต้นด้านเวชระเบียน     2. ความรู้การใช้โปรแกรม EMR (Electronic Medical Record)     3. ความรู้เรื่องแหล่งข้อมูล    4. ความรู้เรื่องรูปแบบรายงานต่างๆ ทางเวชระเบียน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน 

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการ

รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

สืบค้นข้อมูลจาก Hospital Information System: HIS 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
นักเวชสถิติ และนักสถิติ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบแบบทดสอบความรู้2. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ