คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านการให้บริการทางจิตวิทยาในภาพรวม สามารถจัดการและนัดหมายการให้บริการทางจิตวิทยาให้ตรงกับความต้องการ/ปัญหาของผู้รับบริการ สามารถให้ข้อมูลการให้บริการทางจิตวิทยาตลอดกระบวนการแก่บุคคลทั่วไป หรือบุคคลที่มีความสนใจเข้ารับบริการ พร้อมทั้งปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยา
  • มีหนังสือรับรองการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา จำนวน 200 ชั่วโมง (หรือ 3 เดือน)

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ช่วยงานดูแลสุขภาพ (5321)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MFGR-468A จัดการการให้บริการทางจิตวิทยาให้ตรงกับความต้องการ/ปัญหาของผู้รับบริการ
HLT-PVHI-469A ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการการให้บริการทางจิตวิทยา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0373-A : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ