คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการช่วยดูแลความสะอาดร่างกาย ความสุขสบายของผู้ป่วย ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาด ความสุขสบาย ความปลอดภัย ช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่มีภาวะเสี่ยงให้ได้รับอาหารและน้ำทางปาก ช่วยวัดสัญญาณชีพโดยใช้ระบบดิจิตอล  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  ทำความสะอาด เก็บรักษาและจัดการอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ช่วยปฏิบัติงานธุรการ และติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน รวมทั้งดูแลผู้รับบริการตามหลักจริยธรรม และพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2.    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย 
3.    ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็ก จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 840 ชั่วโมง และมีประสบการณ์ในงานพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides) ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาล ภาครัฐ และเอกชนที่ได้ปฏิบัติงาน หรือ
4.    ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses’ aides/ Caregivers) ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-SXNY-535A ช่วยดูแลความสะอาดร่างกาย และความสุขสบายของผู้ป่วย
HLT-CQCY-536A ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาด ความสุขสบาย และความปลอดภัย
HLT-CXCI-537A ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำทางปาก
HLT-CFVL-538A ช่วยวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก และส่วนสูงในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่มีภาวะเสี่ยง โดยใช้ระบบดิจิตอล
HLT-ALEE-542A ทำความสะอาด เก็บรักษา และจัดการอุปกรณ์ การรักษาพยาบาลชนิดต่าง ๆ
HLT-AHTV-543A ช่วยปฏิบัติงานธุรการ และติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน
HLT-KGBU-545A ดูแลผู้รับบริการตามหลักจริยธรรม และพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
TP-0013-A : โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
TPQI-0001-A : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
CB-0276-A : สภาการพยาบาล
CB-0353-A : สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ