คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย สามารถช่วยพยาบาลวิชาชีพในการจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม และการทำหัตถการต่างๆ  สามารถดูแลด้านจิตสังคมของผู้รับบริการและผู้ดูแล รวมทั้งดูแลผู้รับบริการตามหลักจริยธรรม และพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย 
3.  ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็ก จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 840 ชั่วโมง และมีประสบการณ์ในงานพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides) ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาล ภาครัฐ และเอกชนที่ได้ปฏิบัติงาน หรือ
4.  ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses’ aides/ Caregivers) ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
5.  กรณียังไม่เคยได้รับการรับรองคุณวุฒิระดับ 3 จะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิระดับ 3 จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 10101 10201 10301 10302 10401 10501 10701
6.  กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับการรับรองคุณวุฒิระดับ 3 จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิระดับ 4 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 10303 10304 10305 10601 และ 10702
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-VDBW-539A ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย
HLT-BNSM-540A ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
HLT-OOEC-541A ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม
HLT-PPZN-544A ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการทำหัตถการ
HLT-YIRL-546A ดูแลด้านจิตสังคมของผู้รับบริการและผู้ดูแล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
TP-0013-A : โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
TPQI-0001-A : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
CB-0276-A : สภาการพยาบาล
CB-0353-A : สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ