หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำทางปาก

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-CXCI-537A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำทางปาก

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    5321 พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

    5321 ผู้ช่วยเหลือคนไข้

    5321 เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลผู้ป่วย

    5321 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลคลินิก หรือบ้านพักคนชรา

    5321 ผู้ช่วยงานดูแลสุขภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาในการกลืนได้รับอาหารและน้ำ โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์การให้อาหารให้พร้อม ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดของอาหารที่ให้ รวมทั้งดูแลผู้ป่วยขณะได้รับอาหาร และสังเกตอาการผู้ป่วยระหว่างได้รับอาหาร ซึ่งกระทำภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10301.01

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และความถูกต้องของชนิดอาหารและน้ำทางปาก  ก่อนนำไปให้กับผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

1. มีความรู้เรื่องการเตรียมอุปกรณ์ อาหารและน้ำ ให้ผู้ป่วย

10301.01.01 180116
10301.01

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และความถูกต้องของชนิดอาหารและน้ำทางปาก  ก่อนนำไปให้กับผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2. จัดเตรียมอุปกรณ์และของใช้ในการให้อาหารและน้ำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน

10301.01.02 180117
10301.01

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และความถูกต้องของชนิดอาหารและน้ำทางปาก  ก่อนนำไปให้กับผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

3. ตรวจสอบความถูกต้องของอาหารและน้ำภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10301.01.03 180118
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

1. มีความรู้เรื่องการให้ อาหารและน้ำแก่ผู้ป่วย

10301.02.01 180119
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2. ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมในการรับประทานอาหาร

10301.02.02 180120
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

3. จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อการรับประทานอาหาร

10301.02.03 180121
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

4. วางภาชนะใส่อาหารในที่ที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ปลอดภัยและสะดวกต่อการรับประทานอาหาร

10301.02.04 180122
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำได้เพียงพอตามแผนการรักษาพยาบาลและปลอดภัย

10301.02.05 180123
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

6. สังเกตอาการผู้ป่วยขณะให้และหลังให้อาหาร ถ้ามีอาการผิดปกติที่พบบ่อยให้รีบรายงานพยาบาลวิชาชีพทันที

10301.02.06 180124
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

7. จัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

10301.02.07 180125
10301.02

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผู้ป่วยที่รู้สึกตัวและไม่มีปัญหาการกลืน  ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

8. รายงานพยาบาลวิชาชีพทราบเรื่องปริมาณอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน

10301.02.08 180126

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    บอกปริมาณสารน้ำที่คนต้องการต่อวันได้

2.    วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้อาหารและน้ำได้

3.    วิธีการให้อาหาร และสารน้ำทางปากโดยไม่ทำให้ผู้ป่วยสำลักได้

4.    การช่วยพยาบาลในการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำตามแผนการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เรื่องการเตรียมอุปกรณ์ อาหารและน้ำให้ผู้ป่วย

2.    วัตถุประสงค์ของการให้อาหารและน้ำแก่ผู้ป่วย

3.    การดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมในการรับประทานอาหาร

4.    การจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อการรับประทานอาหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

        2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

        3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

        4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ผลการทดสอบความรู้    

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน    

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

        2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

        การปฏิบัติงานภายในขอบเขตดังนี้

        สังเกตอาการผู้ป่วยขณะให้และหลังให้อาหาร ถ้ามีอาการผิดปกติที่พบบ่อยให้รีบรายงานพยาบาลวิชาชีพทันที เช่น อาการสำลัก สะอึก เขียว ตาค้าง ท้องเสีย ท้องอืด เป็นต้น

        (ก) คำแนะนำ

                ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

        (ข) คำอธิบายรายละเอียด

                1.    อาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วย หมายถึง อาหารและน้ำทางปากที่ได้รับการจัดตามคำสั่งของแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมกับโรคและสภาพร่างกายของผู้ป่วย 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ