หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยดูแลความสะอาดร่างกาย และความสุขสบายของผู้ป่วย

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-SXNY-535A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยดูแลความสะอาดร่างกาย และความสุขสบายของผู้ป่วย

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    5321 พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

    5321 ผู้ช่วยเหลือคนไข้

    5321 เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลผู้ป่วย

    5321 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลคลินิก หรือบ้านพักคนชรา

    5321 ผู้ช่วยงานดูแลสุขภาพ

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ช่วยดูแลความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการขับถ่ายของผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะอนามัย และปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมถึง    ช่วยดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยเกี่ยวกับการจัดท่านอน การเคลื่อนย้าย และการเปลี่ยนผ้าปูเตียงและเครื่องนอนของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

1. มีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการให้ผู้ป่วยอาบน้ำ

10101.01.01 180043
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2. ประเมินสภาวะการเจ็บป่วยเบื้องต้นของผู้ป่วยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม

10101.01.02 180044
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

3. ช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม หรือ การขับถ่ายได้ถูกต้อง

10101.01.03 180045
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

4. สำรวจห้องน้ำ-ห้องส้วมเพื่อป้องกันการลื่นล้ม

10101.01.04 180046
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5. ประเมินอุณหภูมิของน้ำ

10101.01.05 180047
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

6. พาผู้ป่วยไปห้องน้ำ-ห้องส้วม และกลับได้อย่างปลอดภัย

10101.01.06 180048
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

7. ช่วยผู้ป่วยอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม หรือ ขับถ่าย(กรณีจำเป็น)

10101.01.07 180049
10101.01

ช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

8. อยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วยขณะอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม หรือ ขับถ่าย

10101.01.08 180050
10101.02

ช่วยเหลือการขับถ่ายของผู้ป่วยบนเตียงโดยใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ที่ถูกต้องในการช่วยเหลือการขับถ่ายของผู้ป่วยบนเตียง

10101.02.01 180051
10101.02

ช่วยเหลือการขับถ่ายของผู้ป่วยบนเตียงโดยใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขับถ่ายได้ครบถ้วน

10101.02.02 180052
10101.02

ช่วยเหลือการขับถ่ายของผู้ป่วยบนเตียงโดยใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. ช่วยเหลือการขับถ่ายโดยใช้หม้อนอน (Bedpan)

10101.02.03 180053
10101.02

ช่วยเหลือการขับถ่ายของผู้ป่วยบนเตียงโดยใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4. ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีสายสวนปัสสาวะคาไว้

10101.02.04 180054
10101.02

ช่วยเหลือการขับถ่ายของผู้ป่วยบนเตียงโดยใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย

10101.02.05 180055
10101.03

ช่วยดูแลการจัดท่านอนให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดท่านอนให้ผู้ป่วย

10101.03.01 180056
10101.03

ช่วยดูแลการจัดท่านอนให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. ช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการจัดท่านอนได้ถูกต้อง

10101.03.02 180057
10101.03

ช่วยดูแลการจัดท่านอนให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดท่านอนหงายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

10101.03.03 180058
10101.03

ช่วยดูแลการจัดท่านอนให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดท่านอนหงายศีรษะสูง (Fowler’s position) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

10101.03.04 180059
10101.03

ช่วยดูแลการจัดท่านอนให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

5. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดท่านอนตะแคงซ้ายและ/หรือตะแคงขวาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10101.03.05 180060
10101.04

ช่วยดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1. มีความรู้ที่ถูกต้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

10101.04.01 180061
10101.04

ช่วยดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายจากเตียงนอนไปรถเข็นนอนได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

10101.04.02 180062
10101.04

ช่วยดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายจากเตียงนอนไปรถเข็นนั่งได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

10101.04.03 180063
10101.04

ช่วยดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4. ช่วยเหลือผู้ป่วยเดินโดยการพยุงและหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

10101.04.04 180064
10101.05

ดูแลเปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและเครื่องนอนของผู้ป่วย

1. มีความรู้ที่ถูกต้องในการปูเตียงว่าง

10101.05.01 180065
10101.05

ดูแลเปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและเครื่องนอนของผู้ป่วย

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ได้ครบถ้วน

10101.05.02 180066
10101.05

ดูแลเปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและเครื่องนอนของผู้ป่วย

3. เปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและจัดเครื่องนอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

10101.05.03 180067
10101.05

ดูแลเปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและเครื่องนอนของผู้ป่วย

4. เก็บผ้าปูเตียงว่างและเครื่องนอนที่ใช้แล้วโดยใช้หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

10101.05.04 180068

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การช่วยดูแลความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียงได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย

2. การพาผู้ป่วยไปทำความสะอาดร่างกาย (อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน) ได้อย่างปลอดภัย

3. การพาผู้ป่วยไปขับถ่ายได้อย่างปลอดภัย

4. การเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง

5. การทำความสะอาดช่องปากผู้ป่วยได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย

6. การทำความสะอาดศีรษะผู้ป่วยได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย

7. การดูแลเรื่องการขับถ่ายของผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัย

8. เตรียมอุปกรณ์ปูเตียงว่างและเครื่องนอนได้ถูกต้องครบถ้วน

9. การปฏิบัติการปูเตียงที่ไม่มีผู้ป่วยได้ถูกต้องและตามเวลาที่กำหนด

10. การช่วยดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยเกี่ยวกับการจัดท่านอน การเคลื่อนย้าย และการเปลี่ยนผ้าปู

เตียงและเครื่องนอนของผู้ป่วย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การเตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อมก่อนช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกาย

    2. หลักการช่วยทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย

    3. การประเมินสภาวะการเจ็บป่วยก่อนพาไปอาบน้ำ

4. ความหมายของกิจวัตรประจำวันและการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ

    5. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดปากฟัน อาบน้ำ สระผม และขับถ่าย

    6. การสำรวจห้องน้ำและลักษณะพื้นห้องน้ำก่อนใช้งาน

    7. วิธีการประเมินอุณหภูมิของน้ำก่อนใช้กับผู้ป่วย

    8. หลักการและวิธีการพาผู้ป่วยที่สามารถเดินไปห้องน้ำได้

    9. หลักการและวิธีการช่วยอาบน้ำผู้ป่วย

    10. หลักการและวิธีการช่วยดูแลทำความสะอาดปากผมและฟัน

    11. การประเมินผลหลังจากช่วยดูแลอาบน้ำ แปรงฟัน และสระผม

    12. กิจกรรมการอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วยขณะอาบน้ำและสระผม

    13. ความรู้เรื่องกระเพาะปัสสาวะและน้ำปัสสาวะ

    14. การประเมินการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ

    15. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขับถ่ายได้ครบถ้วน

    16. หลักและวิธีการช่วยเหลือการขับถ่าย

    17. หลักการและวิธีการช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีสายสวนปัสสาวะคาไว้

    18. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับถ่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

    19. วัตถุประสงค์ในการจัดท่านอน

    20. หลักการจัดท่านอน

    21. ประเมินผู้ป่วยหลังการจัดท่านอน 

    22. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท่านอน

    23. วิธีการและขั้นตอนในการจัดท่านอนหงาย

    24. วัตถุประสงค์ในการจัดท่านอนหงายศีรษะสูง

    25. วิธีการจัดท่านอนหงายศรีษะสูง

    26. วิธีการจัดท่านอนตะแคงซ้ายและ/หรือตะแคงขวา

    27. หลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

    28. ขั้นตอนการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายจากเตียงสู่รถนอน

    29. วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปรถเข็น

    30. หลักการใช้เครื่องพยุง และ/หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน

    31. วิธีการใช้เครื่องพยุงเดิน

    32. วัตถุประสงค์ในการใช้เตียงว่าง

    33. วิธีการทำเตียงว่าง

    34. ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเตียงว่าง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน    

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

    (ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     การปฏิบัติงานภายในขอบเขตดังนี้

     ช่วยดูแลความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหมายถึง

การช่วยผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกายขณะที่อาบน้ำ แปรงฟัน สระผม และการขับถ่ายช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม หรือ การขับถ่าย ซึ่งมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก  แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพูสระผม แป้ง หวี โลชั่น เสื้อผ้าสะอาดสำหรับเปลี่ยน รวมทั้งประเมินอุณหภูมิของน้ำให้มีค่าเท่ากับ 43-46 องศาเซสเซียส

    ช่วยเหลือการขับถ่ายของผู้ป่วยบนเตียงโดยใช้หม้อนอน (Bedpan) กระบอกปัสสาวะ (Urinal can) หรือเก้าอี้นั่งถ่าย (Commode chair) อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

    ช่วยดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล คือการช่วยดูแลการจัดท่านอนหงาย นอนหงายศีรษะสูง นอนตะแคงซ้ายหรือขวาให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย    

        ช่วยดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนไปรถเข็นนอนเตียงนอนไปรถเข็นนั่ง และการพยุงและหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัย

        ดูแลเปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและเครื่องนอนของผู้ป่วยโดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ผ้ายาง ผ้าห่ม เป็นต้น

    (ก) คำแนะนำ

        ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1.  การพาไปอาบน้ำ หมายถึง การช่วยเหลือผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวไปห้องน้ำโดยรถเข็นนั่ง

อุปกรณ์ช่วยเดิน หรือพยุงเดิน และอาบน้ำได้เอง พนักงานหให้การดูแล (Nurses’ aides/Care givers)สามารถช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย เช่น การเตรียมเก้าอี้สำหรับให้อาบน้ำ เตรียมสบู่ ผ้าเช็ดตัว และเสื้อผ้าให้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

          2. การขับถ่ายโดยใช้อุปกรณ์ หมายถึง การขับถ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถ

เดินไปขับถ่ายด้วยตนเองได้ตามปกติ โดยต้องใช้อุปกรณ์เสริม อาทิ หม้อนอนถ่าย กระบอกปัสสาวะ สายสวนปัสสาวะ เก้าอี้นั่งถ่าย เป็นต้น

         3. การจัดท่านอนให้ผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขสบาย เพื่อความสะดวกในการดูแลและให้การพยาบาล และเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ควรพลิกตะแคงตัวหรือเปลี่ยนท่าอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

         4. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หมายถึง การช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีการต่างๆ เช่น การพลิก การยก การพยุง และการใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย เป็นต้นโดยจะต้องอาศัยทักษะเพื่อการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเคลื่อนย้ายไปได้ในท่าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ