คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาโภชนาการ อาชีพผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาโภชนาการ อาชีพผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะเฉพาะทาง มีกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ มีทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุป โดยสามารถคัดกรองเนื้อหา เลือกใช้สื่อความรู้ด้านโภชนาการ จัดเตรียมเนื้อหา เลือกใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร และสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถให้คำแนะนำเชิงลึกด้านโภชนบำบัดหรือให้คำแนะสำหรับผู้ป่วยทางด้านโภชนาการได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง หรือ
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและนักโภชนาการ (2265)

          ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ Fitness Trainer, ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารแนะนำให้ความรู้แบบตัวต่อตัวหรือผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Coaching (Health coach และ Life coach), Key Opinion Leader (KOL) ด้านอาหารและโภชนาการ: Youtuber, Influencer, บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-TEIH-520A คัดกรองเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก่อนเผยแพร่
HLT-QKCO-521A เลือกใช้สื่อความรู้ด้านโภชนาการตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
HLT-ZNEP-522A จัดเตรียมเนื้อหา (Content) ที่ถูกต้องและเหมาะสมด้านโภชนาการ
HLT-KWZX-523A เลือกใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Communication Tactics)
HLT-HWRW-524A สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ