คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีสมรรถนะในการการจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนระบบการจัดการคลัง และการจัดการระบบการจัดการคลัง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาบัตร หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
        2. มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังวัตถุดิบ/คลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี หรือ
        3. ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4 อย่างน้อย 2    
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เสมียนคลังสินค้า (4321)
ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า (1324)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-JLCR-714A จัดการทรัพยากรบุคคล
HLT-TLWY-715A วางแผนระบบการจัดการคลัง
HLT-WQXF-716A จัดการบริหารระบบคลัง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ