คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4 จะต้องมีสมรรถนะในการจัดการคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สามารถกำกับดูแลการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องจักร รถขนส่งในงานคลังสินค้า กำกับการดูแลการปฏิบัติงานในคลัง และดำเนินการควบคุมเอกสารได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังวัตถุดิบ/คลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี หรือ
    2. ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3 อย่างน้อย 1 ปี 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เสมียนคลังสินค้า (4321)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-VNBC-710A จัดการคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
HLT-SCAU-711A การกำกับดูแลการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และรถขนส่งในงานคลังสินค้า
HLT-TDIA-712A กำกับการดูแลการปฏิบัติงานในคลัง
HLT-SKGA-713A ดำเนินการควบคุมเอกสาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ