คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรระดับ 3 จะต้องมีสมรรถนะในการดำเนินการตรวจรับ จัดเก็บ และจัดจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และรถขนส่งในงานคลังสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรระดับ 3 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านคลังวัตถุดิบ/คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เสมียนคลังสินค้า (4321)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-EJNR-708A ดำเนินการตรวจรับ จัดเก็บ และจัดจ่าย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
HLT-QVLM-709A บำรุงรักษาและใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และรถขนส่งในงานคลังสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ