คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพทางเทคนิค มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถวัด สัญญาณชีพของผู้สูงอายุ จากการวัดอุณหภูมิร่างกาย จับชีพจร นับอัตราการหายใจ และวัดความดันโลหิต สามารถดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู้หลักโภชนาการ ที่จำเป็น ใน การจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดเก็บอาหาร ให้คง คุณค่าทางอาหาร สามารถดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี ทั้งการอาบน้ำชำระร่างกายและการช่วยเหลือในการขับถ่าย สามารถจัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุ ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานยาให้ครบถ้วน และจัดเก็บยาของผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธี สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำแผลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย รวมทั้งดูแลสิ่งของจำพวกผ้าและอุปกรณ์ชำระล้างร่างกายของผู้สูงอายุได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย โดยปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรมของ การดูแล ผู้สูงอายุตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือจากนายจ้าง และ
2. ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ หรือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-JXYM-547A วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุ
HLT-UKTA-548A ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
HLT-XCLJ-549A ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
HLT-CCZW-551A จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้และครบถ้วน
HLT-VFZP-558A จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุไว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและมีมาตรฐาน
HLT-WMMF-561A ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-OMPY-562A ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0267-A : โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
CB-0247-A : โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
TP-0007-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
CB-0164-A : วิทยาลัยนครราชสีมา
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0387-A : สมาคมการค้าธุรกิจพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

ยินดีต้อนรับ