คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพโดยใช้เทคนิคและการจัดการค่อนข้างสูง สามารถประเมินสภาวะทาง อารมณ์ของผู้สูงอายุเพื่อคัดกรองภาวะเครียด หรือภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ดูแลภาวะทางอารมณ์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุตามแผนการดูแลได้ สามารถส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและสังคม ช่วยสนับสนุนการร่วมกิจกรรมทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัว และบุคคลอื่น สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการนอนหลับที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการคำนึงถึงความแปรเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมและสภาวะของผู้สูงอายุ มีความรู้และทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ สามารถประเมินภาวะเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ สามารถประเมินภาวะฉุกเฉินจากการสังเกตอาการเจ็บป่วยที่ผิดปกติในผู้สูงอายุ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือบุคลากรทางการแพทย์ โดยปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรม ของการดูแลผู้สูงอายุตาม บทบาท และหน้าที่ การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติ งานอยู่หรือจากนายจ้าง และ
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ หรือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-BSKW-556A ประเมินสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุได้
HLT-CSWJ-557A ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม
HLT-VSVJ-559A ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้
HLT-UJNI-560A จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
HLT-WMMF-561A ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-OMPY-562A ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
HLT-EGET-563A ประเมินอาการเจ็บป่วยผิดปกติในผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
TP-0010-A : โรงเรียนฐานุพงศ์บริรักษ์ สุขุมวิท
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
CB-0247-A : โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0164-A : วิทยาลัยนครราชสีมา
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0387-A : สมาคมการค้าธุรกิจพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

ยินดีต้อนรับ