Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ประเมินสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุได้
1
2
ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม
3
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้
4
5
จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
6
7
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
8
9
10
11
12
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
13
14
15
ประเมินอาการเจ็บป่วยผิดปกติในผู้สูงอายุ
16

ยินดีต้อนรับ