หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-VSVJ-559A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5322 ผู้ดูแลส่วนบุคคลตามบ้าน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20302.01 เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 1. ประเมินภาวะเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ(ด้านปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก) 180508
20302.01 เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 2. เฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 180509
20302.02 ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 1. ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับผู้สูงอายุ 180510
20302.02 ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 2. ดูแลติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุ 180511

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ

2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        ไม่มี

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ผลการสัมภาษณ์และ/หรือผลการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง

        2. ผลการทดสอบความรู้

        3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ

        4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินในทุกหน่วยสมรรถนะที่ครอบคลุมสมรรถนะย่อย และเกณ์การปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการ สังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

        2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือแบบทดสอบความรู้แฟ้มสะสม ผลงานและ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    (ก) คำแนะนำ

        ไม่มี

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. การป้องกันอุบัติเหตุ หมายถึง การป้องกันอุบัติเหตุโดยการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล เช่น การอยู่ในที่ร่มไม่ไป ในที่มีแดดจัดของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นต้น

        2. การป้องกันอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การจัดสิ่งของที่มีความหนักไว้บริเวณด้านล่าง เพื่อป้องกันการหล่นของสิ่งของ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ