คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเฉพาะทางตามหลักการ สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่าง ปลอดภัย มีความรู้ในเทคนิคและวิธีการเพื่อพาผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยน ท่าทางต่างๆ ของผู้สูงอายุขณะอยู่บนเตียงในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อลดการเกิดแผล กดทับ ตลอดจนทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะ มีความรู้และทักษะในการป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุที่มีการเจาะคอ การให้อาหารทางสายยาง และการใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั้งดูแล จิตใจของผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีต่อตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการกระตุ้นการรับรู้ของผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้สูงอายุด้วยวิธีการที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรมของ การดูแลผู้สูงอายุตาม บทบาท และหน้าที่ การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือจากนายจ้าง และ
2.    ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ หรือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-NTYC-550A ทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะ
HLT-EMNG-552A เคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย
HLT-PMCG-553A ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
HLT-NVSO-554A ป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุได้และปลอดภัย
HLT-UUZF-555A ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้อง
HLT-WMMF-561A ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-OMPY-562A ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0267-A : โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
CB-0247-A : โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0164-A : วิทยาลัยนครราชสีมา
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0387-A : สมาคมการค้าธุรกิจพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

ยินดีต้อนรับ