หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-CSWJ-557A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5322 ผู้ดูแลส่วนบุคคลตามบ้าน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ในการมีปฏิสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมที่เชื่อต่อกับบุคคลในครอบครัว และสังคมต่างๆ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20201.01 ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 1. ให้โอกาสผู้สูงอายุในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 180498
20201.01 ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 2. ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 180499
20201.01 ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3. ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกิจกรรมทางสังคม ของผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลอื่น 180500

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ภายในบ้าน

2. ความรู้เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ภายนอกบ้าน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          ไม่มี

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการสัมภาษณ์และ/หรือผลการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง

          2. ผลการทดสอบความรู้

          3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินในทุกหน่วยสมรรถนะที่ครอบคลุมสมรรถนะย่อย และเกณ์การปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

    (ง) วิธีการประเมิน

          1.ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2.ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือแบบทดสอบความรู้แฟ้มสะสมผลงานและ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผล กระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    (ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. การมีปฏิสัมพันธ์ภายในบ้าน หมายถึง การสื่อสารกันภายในครอบครัว โดยมีสายใยที่เชื่อมโยงบุคคลใน ครอบครัวให้เข้ากัน เพื่อสร้างบรรยากาศของการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

          2. การมีปฏิสัมพันธ์ภายนอกบ้าน หมายถึง การสื่อสารกับกลุ่มคนภายนอก เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มเพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของตนเอง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ