หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินอาการเจ็บป่วยผิดปกติในผู้สูงอายุ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-EGET-563A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินอาการเจ็บป่วยผิดปกติในผู้สูงอายุ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5322 ผู้ดูแลส่วนบุคคลตามบ้าน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20403.01 จัดการปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและภาวะฉุกเฉิน 1. สังเกตอาการผิดปกติที่พบบ่อย(เช่น อาการ หน้ามืด วิงเวียน เป็นลมเป็นต้น ใส่คู่มือ) 180534
20403.01 จัดการปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและภาวะฉุกเฉิน 2. ประเมินภาวะฉุกเฉิน 180535
20403.01 จัดการปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและภาวะฉุกเฉิน 3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/จัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม 180536

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการให้การสนับสนุน

2. ความรู้ในการประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและญาติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ไม่มี

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      1. ผลการสัมภาษณ์และ/หรือผลการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง

      2. ผลการทดสอบความรู้

      3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ

      4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินในทุกหน่วยสมรรถนะที่ครอบคลุมสมรรถนะย่อย และเกณ์การปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

    (ง) วิธีการประเมิน

      1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการ สังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

      2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือแบบทดสอบความรู้แฟ้มสะสม ผลงานและ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    (ก) คำแนะนำ

          *หมายเหตุ: การดูแลจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น พยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและญาติ หมายถึง การแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ทั้งปัญหาและสุขภาพของร่างกายและจิตใจให้แก่บุตรและญาติ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ