หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-UJNI-560A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5322 ผู้ดูแลส่วนบุคคลตามบ้าน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20303.01 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 1. จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกบ้าน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ปลอดภัย 180512
20303.01 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2. หาข้อมูลสถานที่ออกกำลังกายในบริเวณใกล้ที่พักอาศัย 180513
20303.02 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน และการนอนหลับของผู้สูงอายุ 1. ประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนและการนอนหลับ 180514
20303.02 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน และการนอนหลับของผู้สูงอายุ 2. จัดพื้นที่ เหมาะสม สำหรับการพักผ่อนและนอนหลับ ดูแลให้เสียง แสงกลิ่น อุณหภูมิ ให้มีบรรยายกาศที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน และการนอนหลับของผู้สูงอายุ 180515

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย

2. ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย

3. ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        ไม่มี

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ผลการสัมภาษณ์และ/หรือผลการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง

        2. ผลการทดสอบความรู้

        3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ

        4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินในทุกหน่วยสมรรถนะที่ครอบคลุมสมรรถนะย่อย และเกณ์การปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการ สังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

        2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือแบบทดสอบความรู้แฟ้มสะสม ผลงานและ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    (ก) คำแนะนำ

        ไม่มี

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายหมายถึง การจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชุมชน จะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออกมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การออกมาทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันกับเพื่อนบ้านมากขึ้น

        2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยหมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของบ้านโดยคำนึงถึงสภาพ ร่างกาย และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

        3. การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะหมายถึง การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการคำนึงถึงความแปรเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมและสภาวะของผู้สูงอายุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ