หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-OMPY-562A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5322 ผู้ดูแลส่วนบุคคลตามบ้าน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม และหลักธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20402.01 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง 1. กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าในตัวเอง 180526
20402.01 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง 2. ส่งเสริมการมีคุณค่าของผู้สูงอายุ 180527
20402.02 ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักจริยธรรม 1. ปฏิบัติกับผู้สูงอายุตามหลักของจริยธรรมวิชาชีพของผู้ดูแล 180528
20402.02 ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักจริยธรรม 2. ไม่ทอดทิ้งและไม่ทำร้ายผู้สูงอายุ 180529
20402.02 ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักจริยธรรม 3. รักษาข้อมูลของผู้สูงอายุ 180530
20402.03 ดูแลผู้สูงอายุด้วยความรักและศรัทธา 1. ดูแลผู้สูงอายุด้วยใจรักและศรัทธาในการดูแลอยู่เสมอ 180531
20402.03 ดูแลผู้สูงอายุด้วยความรักและศรัทธา 2. ให้ความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุและเป็นที่ปรึกษาเพื่อปรับทุกข์ได้ 180532
20402.03 ดูแลผู้สูงอายุด้วยความรักและศรัทธา 3. ผู้ดูแลสามารถตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้เหมาะสม 180533

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงคุณค่าของความสูงอายุ

2. ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมวิชาชีพ

3. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักจริยธรรม

4. ความรู้เกี่ยวกับการรักและศรัทธาในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ(Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

         ไม่มี

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         1. ผลการสัมภาษณ์และ/หรือ ผลการสังเกตการปฏิบัติงานจริง

         2. ผลการทดสอบความรู้

         3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ

         4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

         ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินในทุกหน่วยสมรรถนะที่ครอบคลุมสมรรถนะย่อย และเกณ์การปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

    (ง) วิธีการประเมิน

         1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกต และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

         2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือแบบทดสอบความรู้แฟ้มสะสมผลงานและ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    (ก) คำแนะนำ

         ไม่มี

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

         1. การตระหนักถึงคุณค่าของความสูงอายุหมายถึง การให้ความเคารพยกย่อง คำนึงถึงคุณค่าของความสูงอายุ

         2. การตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมวิชาชีพหมายถึง การรับผิดชอบต่อข้อบัญญัติในจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพการดูแลทั้งตัวบุคคลและวิชาชีพ

         3. การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักจริยธรรมหมายถึง การนำหลักธรรมโดยการมี เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ในการดูแลผู้สูงอายุ

         4. การรักและศรัทธาในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุหมายถึง การเห็นคุณค่าของวิชาชีพว่าเป็นวิชาชีพที่มีประโยชน์ แก่เพื่อนมนุษย์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ