หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-WMMF-561A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5322 ผู้ดูแลส่วนบุคคลตามบ้าน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20401.01 ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 1. ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้องค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 180516
20401.01 ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 2. ดูแลผู้สูงอายุโดยมีเจตคติที่ดี 180517
20401.02 ประคับประคองร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 1. ประคับประคองร่างกายของผู้สูงอายุ 180518
20401.02 ประคับประคองร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 2. ประคับประคองจิตใจของผู้สูงอายุ 180519
20401.03 ช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 1. ช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 180520
20401.03 ช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 2. ช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยใจบริการ 180521
20401.04 สนับสนุนผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข 180522
20401.04 สนับสนุนผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 2. สนับสนุนผู้สุงอายุให้มีภาวะจิตใจที่เป็นปกติ 180523
20401.05 จัดการภาวะความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1. ประเมินความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 180524
20401.05 จัดการภาวะความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2. ดูแลให้สูงอายุมีอารมณ์ที่สดใส ร่าเริง ไม่เครียด 180525

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการให้การดูแล

2. ความรู้ในการให้การประคับประคองร่างกายและจิตใจ

3. ความรู้ในการให้การช่วยเหลือ

4. ความรู้ในการให้การสนับสนุน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        ไม่มี

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ผลการสัมภาษณ์และ/หรือผลการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง

        2. ผลการทดสอบความรู้

        3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ

        4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินในทุกหน่วยสมรรถนะที่ครอบคลุมสมรรถนะย่อย และเกณ์การปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการ สังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

        2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือแบบทดสอบความรู้แฟ้มสะสม ผลงานและ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อ การทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    (ก) คำแนะนำ

        ไม่มี

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. การให้การดูแล หมายถึง การดูแลที่ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้รวมถึงด้านจิตใจ

        2. การให้การประคับประคองร่างกายและจิตใจ หมายถึง การดำรงรักษาความสามารถของผู้สูงอายุไว้ ให้นานที่สุด 

        3. การให้การช่วยเหลือ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความสะดวกของผู้สูงอายุ

        4. การให้การสนับสนุน หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ยอมรับความ คิดเห็นหรือความต้องการของผู้สูงอายุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ