คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการปกติและเด็กที่มีความล่าช้า/มีปัญหาทางพัฒนาการหรือปัญหาทางพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถตรวจประเมินทางพัฒนาการในเด็กปกติและเด็กที่มีสัญญาณ/อาการของความผิดปกติทางพฤติกรรมหรือพัฒนาการ สามารถจัดโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมและส่งเสริมพัฒนาการ และจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กปกติและเด็กที่มีสัญญาณ/อาการของความผิดปกติทางพฤติกรรมหรือพัฒนาการ และสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการในเด็กที่ถูกต้องแก่คนทั่วไปและในแวดวงวิชาการในประเทศไทยได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ โดย
    • มีเอกสารรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับเด็กโดยไม่มีการกำกับดูแลอย่างน้อย 4 ปี (เอกสารมีผลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร) หรือ
    • มีเอกสารรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก (นับรวมเวลาการทำงานทั้งหมด ทั้งชั่วโมงในการปฏิบัติงานกับเด็กและชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการเด็ก) ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง
  • กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือปริญญาโททางด้านจิตวิทยาในสาขาอื่นจะต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
    • มีหลักฐานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก อย่างน้อย 15 หน่วยกิต

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักจิตวิทยา (2634)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-PCIL-439A ตรวจประเมินทางด้านพัฒนาการในเด็กที่มีความล่าช้า/มีปัญหาทางพัฒนาการหรือปัญหาทางพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
HLT-JIOO-443A จัดโปรแกรมสร้างเสริม (Intervention) พัฒนาการในเด็กที่มีความล่าช้า/มีปัญหาทางพัฒนาการหรือปัญหาทางพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
HLT-OGCY-444A จัดโปรแกรมส่งเสริม (enhancement) พัฒนาการในเด็กที่มีความล่าช้า/มีปัญหาทางพัฒนาการหรือปัญหาทางพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
HLT-RPUX-445A จัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification) ในเด็กที่มีความล่าช้า/มีปัญหาทางพัฒนาการหรือปัญหาทางพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
HLT-SDAB-447A พัฒนาความรู้เชิงวิชาการทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0373-A : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับ