คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการในเด็ก สามารถตรวจประเมินทางพัฒนาการในเด็ก สามารถจัดโปรแกรมทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อสร้างเสริมและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก ปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็ก สามารถบริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในสาขาจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และสามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย ในระดับองค์การ ชุมชน หรือประเทศจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆหรือนวัตกรรมเหล่านั้นในแวดวงวิชาการในประเทศไทยและนานาชาติได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 7 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ โดย
    • มีเอกสารรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับเด็กภายใต้การกำกับดูแลจากนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 600 ชั่วโมง (การฝึกงาน / การทำงานช่วงเริ่มต้น) และ
    • มีงานวิจัยหรือรายงานวิชาการหรือบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็กอย่างน้อย 1 ชิ้นภายใน 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่นับงานวิจัยเพื่อจบการศึกษา) และ
    • มีเอกสารรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กโดยไม่มีการกำกับดูแลอย่างน้อย 6 ปี (เอกสารมีผลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร) หรือ
    • มีเอกสารรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก (นับรวมเวลาการทำงานทั้งหมด ทั้งชั่วโมงในการปฏิบัติงานกับเด็กและชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการเด็ก) ไม่น้อยกว่า 3,500 ชั่วโมง

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักจิตวิทยา (2634)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-XAOA-438A ตรวจประเมินทางด้านพัฒนาการเด็ก
HLT-MOBZ-441A จัดโปรแกรมส่งเสริม (Enhancement) พัฒนาการเด็ก
HLT-JDVT-442A จัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็ก (Behavioral Modification)
HLT-JIOO-443A จัดโปรแกรมสร้างเสริม (Intervention) พัฒนาการในเด็กที่มีความล่าช้า/มีปัญหาทางพัฒนาการหรือปัญหาทางพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
HLT-WRLK-448A พัฒนานวัตกรรมหรือนโยบายอันเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ