คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการในเด็ก สามารถตรวจประเมินทางพัฒนาการในเด็ก สามารถจัดโปรแกรมทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อสร้างเสริมและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก ปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็ก และสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการในเด็กที่ถูกต้องให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
    • มีเอกสารรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กภายใต้การกำกับดูแลจากนักจิตวิทยา แพทย์* หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 600 ชั่วโมง (การฝึกงาน/ การทำงานช่วงเริ่มต้น) และ
    • มีเอกสารรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับเด็กและครอบครัว โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล อย่างน้อย 2 ปี (เอกสารมีผลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) หรือ
    • มีเอกสารรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก (นับรวมเวลาการทำงานทั้งหมด ทั้งชั่วโมงในการปฏิบัติงานกับเด็กและชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการเด็ก) ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
  • กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือปริญญาโททางด้านจิตวิทยาในสาขาอื่นจะต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
    • มีหลักฐานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก อย่างน้อย 15 หน่วยกิต

*แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรับรองประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานของผู้สมัคร ควรเป็นบุคคลในสาขาความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ กุมารแพทย์อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือแพทย์สาขาอื่นที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการในเด็ก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักจิตวิทยา (2634)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-XAOA-438A ตรวจประเมินทางด้านพัฒนาการเด็ก
HLT-IDEH-440A จัดโปรแกรมสร้างเสริม (Intervention) พัฒนาการเด็ก
HLT-MOBZ-441A จัดโปรแกรมส่งเสริม (Enhancement) พัฒนาการเด็ก
HLT-JDVT-442A จัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็ก (Behavioral Modification)
HLT-DJGF-446A เผยแพร่ข้อมูลด้านพัฒนาการเด็กอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0373-A : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับ