คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      เป็นผู้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการนำเข้าข้อมูลของผลการวินิจฉัยและผลการทดสอบรูปแบบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและผู้ป่วย และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยาระดับ 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาทางสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์

อย่างน้อย 2 ปี

         ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•  นักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา
•  ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูล หรือมีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายภาพสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-SVNB-486A อธิบายหลักการพื้นฐานงานทางพยาธิวิทยาและงานสารสนเทศ
HLT-FVYQ-487A นำเข้าข้อมูลทางพยาธิวิทยา
HLT-VDXD-488A นำเข้าภาพทางพยาธิวิทยา
HLT-ABTS-489A จัดการข้อมูลและภาพทางพยาธิวิทยา
HLT-NENC-490A สนับสนุนการให้บริการด้านข้อมูลทางพยาธิวิทยา
HLT-ZYNS-491A ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
HLT-UYKG-492A จัดการและดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบและเครือข่าย
HLT-CFIN-493A ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ