คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน สามารถวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและผู้ป่วย และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยาระดับ 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาทางสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์

อย่างน้อย 5 ปี

      ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•  นักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา
•  ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูล หรือมีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายภาพสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-SVNB-486A อธิบายหลักการพื้นฐานงานทางพยาธิวิทยาและงานสารสนเทศ
HLT-IMFM-494A ดำเนินการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบบและเครือข่าย
HLT-QDXP-495A จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
HLT-PFUZ-496A จัดระบบการปฏิบัติงานและภาระงานของบุคลากร
HLT-NTTV-497A ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน
HLT-WIUJ-498A วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
HLT-YABT-499A พัฒนาตนเองและบุคลากร
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ