คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการกระบวนการในการทำงาน หรือการให้บริการ โดยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนหรือลดขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ระดับ 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ระดับ 4
2. มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง    
3. กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิระดับ ที่ 4 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ระดับ ที่ 5 จะต้องมีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

• นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์
• นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ    
• ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-KROX-506A นำกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาใช้
HLT-VQRZ-507A ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ