คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      เป็นผู้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการเชิงระบบกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการแพทย์ รวมถึงวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้แก้ปัญหากระบวนการทำงาน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศทางการแพทย์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ระดับ 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   หรือ

- ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข อาทิ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น  หรือ

- ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านสารสนเทศทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี

      ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•  นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์
•  นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
•  ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-QMIG-501A อธิบายหลักการการทำงานระบบสารสนเทศทางการแพทย์
HLT-EOKL-502A รวบรวมข้อมูลเพื่อระบุความต้องการทางธุรกิจการแพทย์
HLT-JKSL-503A แปลความต้องการทางธุรกิจเป็นฟังก์ชันงานระบบคอมพิวเตอร์
HLT-HHOU-504A วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน
HLT-TSPR-505A แนะนำการปรับปรุงกระบวนการทำงานในสถานพยาบาล
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ