คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ โดยควรมีผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะการให้บริการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพและความรับผิดชอบในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์    
          2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ    
          3. มีความรู้และทักษะในงานผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-3-119ZB เตรียมความพร้อมก่อนการรักษาทางทันตกรรม
HLT-BTPT-069A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรม
HLT-XKIP-071A จัดการหลังการรักษาทาง ทันตกรรม
HLT-UOJJ-072A ปฏิบัติการงานรังสีทางทันตกรรม
HLT-WHAW-073A ช่วยทันตแพทย์ในงานแลปเบื้องต้น
HLT-LPUT-080A จัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
HLT-CLFU-081A บำรุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
HLT-EDKJ-082A ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม
HLT-ZBJA-083A จัดการเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
HLT-PSUH-084A จัดการงานเวชระเบียน
HLT-RDZD-085A ดำเนินการนัดหมายผู้ป่วย
HLT-QQAQ-086A ช่วยทันตแพทย์ในการให้ทันตสุขศึกษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0302-A : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับ