Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมความพร้อมก่อนการรักษาทางทันตกรรม
1
2
3
ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรม
4
5
ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม
6
7
ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม
8
9
ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
10
11
จัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
12
13
บำรุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
14
15
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม
16
17
จัดการเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
18
19
จัดการงานเวชระเบียน
20
21
ดำเนินการนัดหมายผู้ป่วย
22
23
ช่วยทันตแพทย์ในการให้ทันตสุขศึกษา
24
25

ยินดีต้อนรับ