หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-3-129ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบสถานะ การทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรมและจัดการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้คงสภาพ ปลอดเชื้อได้อย่างถูกวิธี


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40302.01 ตรวจสอบสถานะการปราศจากเชื้อของเครื่องมือ 1. มีความรู้เรื่องการตรวจสอบสถานะการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม 40302.01.01
40302.01 ตรวจสอบสถานะการปราศจากเชื้อของเครื่องมือ 2. มีความรู้เรื่องการตรวจสอบสภาพของห่อและซองที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว 40302.01.02
40302.01 ตรวจสอบสถานะการปราศจากเชื้อของเครื่องมือ 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อจากเทปทดสอบ (ChemicalIndicator) 40302.01.03
40302.01 ตรวจสอบสถานะการปราศจากเชื้อของเครื่องมือ 4. ตรวจสอบความแห้งและสภาพที่เรียบร้อยของหีบห่อภายหลังการทำให้ปราศจากเชื้อ 40302.01.04
40302.02 จัดเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้คงสภาพปลอดเชื้อได้อย่างถูกต้อง 1. มีความรู้เรื่องวิธีการจัดเก็บเครื่องมือที่ปลอดเชื้อ 40302.02.01
40302.02 จัดเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้คงสภาพปลอดเชื้อได้อย่างถูกต้อง 2. จัดเก็บเครื่องมือที่อบฆ่าเชื้อแล้ว ตามการใช้งานก่อนหลัง 40302.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เรื่องการตรวจสอบสถานะ การทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม

2. มีความรู้เรื่องวิธีการจัดเก็บเครื่องมือที่ปลอดเชื้อ

3. มีความรู้เรื่องการตรวจสอบสภาพของห่อและซองที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

4. มีความรู้เรื่องวิธีการจัดเก็บเครื่องมือที่อบฆ่าเชื้อแล้ว ตามการใช้งานก่อนหลัง First in First out


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด    

          1. การทำให้ปราศจากเชื้อ หมายถึง กระบวนการในการทำลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจากเครื่องมือทางการแพทย์     

          2. การตรวจสอบสถานะการทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ หมายถึง การตรวจสอบการเปลี่ยนสีของเทปทดสอบ (Chemical Indicator) ซึ่งจะมีสีที่เปลี่ยนไปเมื่อผ่านอุณหภูมิที่ปราศจากเชื้อแล้ว    

          3. การตรวจสอบสภาพของห่อและซองที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว    

          4. เทปทดสอบ (Chemical Indicator) หมายถึง วัสดุที่ใช้ทดสอบการปราศจากเชื้อ โดยมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีเมื่อผ่านความร้อนถึงอุณหภูมิที่ปราศจากเชื้อ    

          5. การจัดเก็บเครื่องมือให้ปลอดเชื้อ หมายถึง จัดเก็บเครื่องมือที่อบฆ่าเชื้อแล้ว ในสถานที่ที่ถูกต้องและจัดลำดับการวางตามการใช้งานก่อนหลัง First in First out


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน และการสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ