หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-3-128ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ทักษะในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม โดยสามารถช่วยทันตแพทย์ในการทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรม รวมทั้งสามารถใช้เครื่องอบหรืออุปกรณ์ พื้นฐานที่ทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้ออย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

มาตรฐานสากล (Universal Precaution)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40301.01 ทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรม 1. มีความรู้เรื่องหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล(Universal Precaution) 40301.01.01
40301.01 ทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรม 2. มีความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยในการล้างทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทันตกรรม 40301.01.02
40301.01 ทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรม 3. ล้างเครื่องมือทันตกรรมได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือ 40301.01.03
40301.01 ทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรม 4. ทำเครื่องมือให้แห้งพร้อมบรรจุหีบห่อให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือ 40301.01.04
40301.01 ทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรม 5. ติดเทปทดสอบ (Chemical Indicator) และป้ายระบุวันบรรจุและวันหมดอายุของหีบห่อเครื่องมือที่ทำให้ปราศจากเชื้อ 40301.01.05
40301.02 จัดการทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ 1. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องอบหรืออุปกรณ์พื้นฐานที่ทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ 40301.02.01
40301.02 จัดการทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ 2. เตรียมเครื่องอบหรืออุปกรณ์พื้นฐานที่ทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อให้พร้อมใช้งาน 40301.02.02
40301.02 จัดการทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ 3. ใช้เครื่องอบหรืออุปกรณ์พื้นฐานที่ทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ 40301.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการคัดแยกเครื่องมือและการทำความสะอาดเครื่องมือ

2. มีทักษะในการเตรียมเครื่องมือทันตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ชนิดใหม่ๆและเครื่องมือชนิดพิเศษ

3. มีทักษะรู้ถึง ขั้นตอนการการปฏิบัติงานในแต่ละงานทันตกรรม

4. มีทักษะประเมินการปฏิบัติงานที่ ความซับซ้อนของงานทันตกรรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

2. ความรู้เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในงานทันตกรรม

3. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้องานทันต กรรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด    

          1. การทำให้ปราศจากเชื้อ หมายถึง กระบวนการในการทำลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจากเครื่องมือทางการแพทย์    

          2. หลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล (Universal Precaution)หมายถึง  การระมัดระวังป้องกันตนเองของบุคลากรทุกคนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ที่อาจติดต่อทางเลือดและสารน้ำจากร่างกาย (blood  and  body fluid) ของผู้ป่วยทุกรายเหมือนกัน โดยเสมือนว่าผู้ป่วยทุกรายเป็นผู้ติดเชื้อ    

          3. การทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทันตกรรม หมายถึง การล้าง หรือ การทำให้สะอาดเบื้องต้น โดยการเขย่า ล้างน้ำ และทำให้สะอาด    

          4. เทปทดสอบ (Chemical Indicator) หมายถึง วัสดุที่ใช้ทดสอบการปราศจาคเชื้อ โดยมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีเมื่อผ่านความร้อนถึงอุณหภูมิที่ปราศจากเชื้อ    

          5. อุปกรณ์พื้นฐานที่ทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น หม้อนึ่งไอน้ำ (Autoclave) เตาอบแก้ส น้ำยาเคมี เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน และการสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ