หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-3-124ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ความสามารถในการช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม ในการช่วยจัดเตรียมและลำดับเครื่องมือพิเศษในการรักษาและช่วยเหลือทันตแพทย์ในขั้นตอนการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40105.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 1. มีความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือและวัสดุที่ใชในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.01.01
40105.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 2. มีความรู้เรื่องหน้าที่ของเครื่องมือทางทันตกรรมประดิษฐ์และวัสดุในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.01.02
40105.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 3. จัดเตรียมเครื่องมือทางทันตกรรมประดิษฐ์และวัสดุได้ถูกต้องในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.01.03
40105.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 4. จัดเรียงลำดับเครื่องมือทางทันตกรรมประดิษฐ์และวัสดุตามขั้นตอนการรักษาในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.01.04
40105.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 1. มีความรู้ในขั้นตอนของการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.02.01
40105.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 2. เข้านั่งทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมในการช่วยงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.02.02
40105.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 3. จัดตําแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.02.03
40105.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 4. ปรับไฟให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณที่ให้การรักษาชัดเจนและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 40105.02.04
40105.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 5. ดูดสารคัดหลั่งได้เหมาะสมกับการทำงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียมของทันตแพทย์ 40105.02.05
40105.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 6. รับ-ส่งเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียมได้อย่างถูกต้อง 40105.02.06
40105.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 7. ให้คำแนะนำภายหลังการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม 40105.02.07

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานในการช่วยงานศัลยกรรมช่องปาก


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุได้ถูกต้องกับงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียม    

2. มีทักษะในการจัดเรียงลำดับเครื่องมือตามขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียม    

3. สามารถเข้านั่งทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมในการช่วยงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียม    

4. จัดตําแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียม    

5. ปรับไฟให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณที่ให้การรักษาชัดเจนและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถดูดสารคัดหลั่งได้เหมาะสมกับการทำงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียมของทันตแพทย์    

7. รับ-ส่งเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียมได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม

2. มีความรู้เรื่องหน้าที่ของเครื่องมือทางทันตกรรมประดิษฐ์ และวัสดุในงานทันตกรรมรากเทียม

3. มีความรู้ในขั้นตอนของการรักษางานทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียม

4. มีความรู้ในเรื่องตําแหน่งการเข้าทํางานข้างเก้าอี้ในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ มในงานทันตกรรมรากเทียมที่ถูกต้อง

5. มีความรู้เรื่องการจัดตําแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในงานทันตกรรมรากเทียม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม หมายถึง งานรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมรากเทียมในการทำครอบฟันหรือสะพานฟันลงไปบนรากเทียมที่ปักลงในกระดูกขากรรไกร

          2. เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม หมายถึง เครื่องมือเฉพาะทางในทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม ได้แก่ วัสดุพิมพ์ปาก Abutment และ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม

          3. ตำแหน่งการเข้าทำงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม หมายถึง ตำแหน่งตามเข็มนาฬิกาของผู้ช่วยทันตแพทย์ในการเข้าช่วยทำงานทันตกรรม ที่เหมาะสมในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม    

          4. การจัดตำแหน่งผู้ป่วยในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม หมายถึง การจัดวางตำแหน่งสายดูดน้ำลายให้เหมาะสมเพื่อควบคุมปริมาณน้ำลายและสารคัดหลั่งในช่องปาก รวมถึงการปรับแสงสว่างให้เหมาะสมในการทำงาน เพื่อให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณทำงานได้อย่างชัดเจนในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน การสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ