หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-3-126ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม ทั้งในด้านการจัดทำข้อมูลและการจัดลำดับการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40201.01 ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 1. มีความรู้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมตามประเภทของงาน 40201.01.01
40201.01 ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 2. ตรวจนับจำนวนและสภาพวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมตามกำหนด 40201.01.02
40201.01 ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3. ตรวจสอบข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 40201.01.03
40201.02 จัดลำดับการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ 1. มีความรู้ในการดูวันหมดอายุของวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม 40201.02.01
40201.02 จัดลำดับการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ 2. มีความรู้ในเรื่องลำดับการเบิกจ่ายแบบ FEFO/ FIFO 40201.02.02
40201.02 จัดลำดับการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ 3. จัดเรียงลำดับวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมเข้าเก็บได้ตามหลัก FEFO/FIFO 40201.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดทำเอกสารข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ให้มีรายละเอียดตามมาตรฐานครบถ้วน

2. มีทักษะในการจัดการตรวจนับจำนวนและคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม

3. มีทักษะในการจัดทำเอกสารข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน    

4. มีทักษะในการสรุปรายงานข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์    

5. มีทักษในการจัดเรียงลำดับวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมเข้าเก็บได้ตามหลัก FEFO/ FIFO    

6. มีทักษะเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมออกได้ตามหลัก FEFO/ FIFO

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เรื่องชื่อสามัญและชื่อทางการค้าของวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม    

2. มีความรู้เรื่องการแบ่งประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม    

3. มีความรู้เรื่องรายละเอียดข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์

4. มีความรู้ในการสรุปรายงานข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์    

5. มีความรู้ในการดูวันหมดอายุของวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม    

6. มีความรู้ในเรื่องลำดับการเบิกจ่ายแบบ FEFO/ FIFO    

7. มีความรู้เรื่องวิธีปฏิบัติหากพบวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่หมดอายุ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด    

          1. วัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมตามประเภทของงาน หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมตามชนิดของการรักษาต่างๆ เช่น อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ทำฟันปลอม นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงลำดับการใช้งาน และขนาดเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมในแต่ละหมวดหมู่และประเภทของการรักษา          

          2. FEFO (First Expire date First Out) หมายถึง ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือสินค้าในสต๊อค  ใช้ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์มีวันหมดอายุ โดยสินค้าใดที่หมดอายุก่อนจ่ายออกก่อน ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถช่วยลดของหมดอายุคาสต๊อคได้    

          3. FIFO (First In First Out) หมายถึง ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือสินค้าในสต๊อค ใช้ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์ไม่ระบุวันหมดอายุ เช่น คีมถอนฟัน กรรไกรตัดไหม  โดยจะเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่เข้าคลังหยิบออกไปใช้ก่อน เพื่อลดความเสี่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน และการสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ