คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปได้ โดยควรมีผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะการให้บริการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพและความรับผิดชอบในอาชีพ โดยเฉพาะควรมีทักษะด้านวิชาชีพในการช่วยเหลือข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมเฉพาะทาง และในงานทันตสาธารณสุขชุมชน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นที่ 3
          2. มีประสบการณ์ในงานผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ
          3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่จัดโดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ทำงานผู้ช่วย ไม่น้อยกว่า 1 ปี    
          4. กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิชั้นที่ 3 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นที่ 4 จะต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะของชั้นที่ 3 จำนวน 12 หน่วย และเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะของชั้นที่ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-4-120ZB เตรียมความพร้อมก่อนการรักษาทางทันตกรรม
HLT-ZZZ-4-133ZB ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรม
HLT-ZZZ-4-134ZB จัดการหลังการรักษาทาง ทันตกรรม
HLT-ZZZ-4-135ZB ปฏิบัติการงานรังสีทางทันตกรรม
HLT-ZZZ-4-136ZB ช่วยทันตแพทย์ในงานแลปเบื้องต้น
HLT-ZZZ-4-137ZB จัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
HLT-ZZZ-4-138ZB บำรุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
HLT-ZZZ-4-139ZB ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม
HLT-ZZZ-4-140ZB จัดการเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
HLT-ZZZ-4-141ZB จัดการงานเวชระเบียน
HLT-ZZZ-4-142ZB ดำเนินการนัดหมายผู้ป่วย
HLT-ZZZ-4-143ZB ช่วยทันตแพทย์ในการให้ทันตสุขศึกษา
HLT-ZZZ-4-144ZB ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมปริทันต์
HLT-ZZZ-4-145ZB ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม
HLT-ZZZ-4-146ZB ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม
HLT-ZZZ-4-147ZB ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
HLT-ZZZ-4-148ZB ช่วยงานเฉพาะทางทันตรังสีวิทยา
HLT-ZZZ-4-149ZB ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานวิทยาเอนโดดอนท์
HLT-ZZZ-4-150ZB ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมจัดฟัน
HLT-ZZZ-4-151ZB ช่วยทันตแพทย์ในงานทันตสาธารณสุข
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0302-A : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับ