หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนการรักษาทางทันตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-4-120ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมความพร้อมก่อนการรักษาทางทันตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          การทำความพร้อมของเครื่องมือและอุปรณ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาทางทันตกรรม ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินทางทันตกรรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40101.01 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค 1. มีความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปากเบื้องต้น 40101.01.01
40101.01 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค 2. มีความรู้ในการเรียกชื่อฟันตามระบบต่างๆ 40101.01.02
40101.01 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค 3. มีความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือวินิจฉัยเพิ่มเติมที่ใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปาก 40101.01.03
40101.01 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองและเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปากเบื้องต้น 40101.01.04
40101.01 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค 5. จัดเตรียมเครื่องมือวินิจฉัยเพิ่มเติมที่ใช้ในการการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปาก 40101.01.05
40101.02 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับขั้นตอนในการรักษาของงานแต่ละประเภท 1. มีความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือในการรักษาแต่ละประเภท 40101.02.01
40101.02 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับขั้นตอนในการรักษาของงานแต่ละประเภท 2. มีความรู้ในขั้นตอนพื้นฐานในการรักษาของงานแต่ละประเภท 40101.02.02
40101.02 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับขั้นตอนในการรักษาของงานแต่ละประเภท 3. มีความรู้ในเรื่องปรับตำแหน่งเก้าอี้ทันตกรรมเพื่อการเข้าทำงานข้างเก้าอี้ที่ถูกต้อง 40101.02.03
40101.02 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับขั้นตอนในการรักษาของงานแต่ละประเภท 4. เตรียมเก้าอี้ทันตกรรมให้พร้อมใช้งานตามหลักการทำให้ปราศจากเชื้อ 40101.02.04
40101.02 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับขั้นตอนในการรักษาของงานแต่ละประเภท 5. ปรับตำแหน่งเก้าอี้ทันตกรรมเพื่อการเข้าทำงานข้างเก้าอี้ที่ถูกต้อง 40101.02.05
40101.03 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซักประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย 40101.03.01
40101.03 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 2. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการวัดความดันโลหิตและชีพจรของผู้ป่วย 40101.03.02
40101.03 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 3. มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง 40101.03.03
40101.03 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 4. ซักประวัติทางการแพทย์เบื้องต้นของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงในการรักษาทางทันตกรรม 40101.03.04
40101.03 เตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 5. วัดความดันโลหิตและชีพจรของผู้ป่วย 40101.03.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปากเบื้องต้น

2. มีทักษะการบันทึกข้อมูลการตรวจ

3. มีทักษะในการจัดเตรียมเครื่องมือวินิจฉัยเพิ่มเติมที่ใช้ในการการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปาก    

4. มีทักษะในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับขั้นตอนในการรักษาของงานแต่ละประเภท

5. มีทักษะในการจัดตำแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรักษา

6. มีทักษะในการปรับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณทำงานได้ชัดเจน    

7. มีทักษะในการซักประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงในการรักษาทางทันตกรรม    

8. มีทักษะในการวัดความดันโลหิตและชีพจรของผู้ป่วย

9. มีทักษะในการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปากเบื้องต้น    

2. ความรู้ในการเรียกชื่อฟันตามระบบต่างๆ

3. ความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือวินิจฉัยเพิ่มเติมที่ใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปาก

4. ความรู้ในขั้นตอนพื้นฐานในการรักษาของงานแต่ละประเภท    

5. ความรู้ในเรื่องตำแหน่งการเข้าทำงานที่ถูกต้อง

6. ความรู้เรื่องการจัดตำแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรักษา    

7. ความรู้เกี่ยวกับการซักประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย    

8. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการวัดความดันโลหิตและชีพจรของผู้ป่วย    

9. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้   

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคช่องปาก หมายถึง การตรวจฟัน เหงือก และเนื้อเยื่ออ่อนทั้งตำแหน่งที่เป็นอาการสำคัญ (Chief Complain) และส่วนใกล้เคียง รวมทั้งการสบฟัน โดยการตรวจด้วยตา (Inspection) ใช้เครื่องมือชุดตรวจ การเคาะ (Percussion) การคลำ (Pulpation)

          2. การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หมายถึง การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อจำแนกโรคและช่วยในการวินิจฉัย เช่น การถ่ายภาพรังสี การทำ vitality test การถ่ายภาพรังสี เป็นต้น    

          3. ประวัติทางการแพทย์ (Medical History) หมายถึง ซักถามประวัติทางการแพทย์ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรม เช่น โรคทางระบบ ยาที่ใช้ประจำ เคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่ อยู่ในสภาวะตั้งครรภ์หรือไม่

          4. ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Emergencies) หมายถึง การเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยปัจจุบันทันด่วนและต้องการความช่วยเหลือและแก้ไขอย่างรีบด่วน มิเช่นนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรืออาจทำให้พิการและความทุกข์ทรมานอย่างมากได้

          5. เครื่องมือพื้นฐาน หมายถึง ชุดตรวจเบื้องต้น ประกอบด้วย กระจกส่องปาก (Mouth mirror) ที่เขี่ยฟัน (Explorer) และถาดเครื่องมือ

          6. เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง หมายถึง วัสดุ เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต หรือ ภาวะการหยุดของเลือดยาก    

          7. การปรับตำแหน่งเก้าอี้ หมายถึง การปรับระดับความสูงต่ำ ของเก้าอี้ทันตกรรมให้เหมาะสมกับการทำการรักษา โดยคำนึงถึงความสูงของทันตแพทย์ และตำแหน่งการมองเห็นในขณะทำงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน การสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ