หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-4-145ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ความสามารถในการช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม ในการช่วยจัดเตรียมและลำดับเครื่องมือพิเศษในการรักษา และช่วยเหลือทันตแพทย์ในขั้นตอนการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20104.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 1. มีความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือและวัสดุที่ใชในงานศัลยกรรมทันตกรรมรากเทียม 40104.01.01
20104.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 2. มีความรู้เรื่องหน้าที่ของเครื่องมือศัลยกรรมและวัสดุในงานทันตกรรมรากเทียม 40104.01.02
20104.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 3. จัดเตรียมเครื่องมือศัลยกรรมและวัสดุได้ถูกต้องในงานทันตกรรมรากเทียม 40104.01.03
20104.01 จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 4. จัดเรียงลำดับเครื่องมือศัลยกรรมและวัสดุตามขั้นตอนการรักษาในงานทันตกรรมรากเทียม 40104.01.04
20104.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 1. มีความรู้ในขั้นตอนของการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 40104.02.01
20104.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 2. จัดเตรียมเครื่องมือศัลยกรรมและวัสดุได้ถูกต้องในงานศัลยกรรมทันตกรรมรากเทียม 40104.02.02
20104.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 3. เรียงลำดับเครื่องมือและรับส่งตามการใช้งานในขั้นตอนการรักษางานศัลยกรรมทันตกรรมรากเทียม 40104.02.03
20104.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 4. จัดตําแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรับการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 40104.02.04
20104.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 5. ปรับไฟให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณที่ให้การรักษาชัดเจนและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 40104.02.05
20104.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 6. ดูดสารคัดหลั่งได้เหมาะสมกับการทำงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียมของทันตแพทย์ 40104.02.06
20104.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 7. ให้คำแนะนำภายหลังการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม 40104.02.07

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานในการช่วยงานศัลยกรรมช่องปาก


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุได้ถูกต้องกับงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม

2. มีทักษะในการจัดเรียงลำดับเครื่องมือตามขั้นตอนการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม    

3. สามารถเข้านั่งทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมในการช่วยงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม    

4. จัดตําแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรับการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม    

5. ปรับไฟให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณที่ให้การรักษาชัดเจนและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถดูดสารคัดหลั่งได้เหมาะสมกับการทำงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียมของทันตแพทย์    

7. รับ-ส่งเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียมได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เรื่องชนิดเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการรักษาศัลยกรรมทันตกรรมรากเทียม    

2. มีความรู้เรื่องหน้าที่ของเครื่องมือศัลยกรรมและวัสดุในงานทันตกรรมรากเทียม    

3. มีความรู้ในขั้นตอนของการรักษางานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม    

4. มีความรู้ในเรื่องตําแหน่งการเข้าทํางานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียมที่ถูกต้อง    

5. มีความรู้เรื่องการจัดตําแหน่งผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม หมายถึง งานรักษาทางศัลยกรรมที่มีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมรากเทียมในการผ่าตัดฝังรากเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วย รวมทั้งมีการใช้วัสดุพิเศษ เช่น กระดูกเทียม หรือ membrane ร่วมในการผ่าตัดฝังรากเทียมด้วย

          2. เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานศัลยกรรมทันตกรรมรากเทียม หมายถึง เครื่องมือเฉพาะทางในงานศัลยกรรมทันตกรรมรากเทียม ได้แก่ สกรู และ อุปกรณ์ต่างที่ใช้ในการผ่าตัดฝังรากเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วย รวมถึงวัสดุพิเศษ เช่น กระดูกเทียม หรือ membrane ที่ใช้ร่วมในการผ่าตัดฝังรากเทียม

          3. ตำแหน่งการเข้าทำงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมทันตกรรมรากเทียม หมายถึง ตำแหน่งตามเข็มนาฬิกาของผู้ช่วยทันตแพทย์ในการเข้าช่วยทำงานทันตกรรม ที่เหมาะสมในการรักษาศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม

          4. การจัดตำแหน่งผู้ป่วยในการรักษาศัลยกรรมปริทันต์ หมายถึง การจัดวางตำแหน่งสายดูดน้ำลายให้เหมาะสมเพื่อควบคุมปริมาณน้ำลายและสารคัดหลั่งในช่องปาก รวมถึงการปรับแสงสว่างให้เหมาะสมในการทำงาน เพื่อให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณทำงานได้อย่างชัดเจนในงานศัลยกรรมของงานทันตกรรมรากเทียม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน การสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ