หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยทันตแพทย์ในงานทันตสาธารณสุข

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-4-151ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยทันตแพทย์ในงานทันตสาธารณสุข

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ทักษะในด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ในการทำงานทันตกรรมชุมชน การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานทันตกรรมชุมชนสามารถจัดการและช่วยเหลือทันตแพทย์ในฐานะผู้ช่วยข้างเก้าอี้ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40502.01 สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำงาน 1. มีความรู้ในเรื่องงานทันตกรรมชุมชน 40502.01.01
40502.01 สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำงาน 2. มีความรู้เรื่องขอบเขตการทำงานทันตกรรมชุมชน 40502.01.02
40502.01 สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำงาน 3. มีความรู้ในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานทันตกรรมชุมชน 40502.01.03
40502.01 สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำงาน 4. ช่วยเหลือทันตแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมายในงานทันตกรรมชุมชน 40502.01.04
40502.02 สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำโครงการ 40502.02.01
40502.02 สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 2. มีความรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 40502.02.02
40502.02 สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 3. ช่วยเหลือทันตแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมายในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 40502.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการจัดการ ช่วยเหลือทันตแพทย์  ในฐานะผู้ช่วยข้างเก้าอี้ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. ทักษะในการจัดการ สนับสนุนทันตแพทย์ในการทำโครงการ

 3. ทักษะในการสื่อสารประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ

 4. ทักษะในการทำงานเป็นทีม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในเรื่องงานทันตกรรมชุมชน

 2. ความรู้เรื่องขอบเขตการทำงานทันตกรรมชุมชน

 3. ความรู้ในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานทันตกรรมชุมชน

 4. ความรู้เรื่องแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 5. ความรู้ขอบเขตงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 6. ความรู้ในเรื่องการจัดทำโครงการ

 7. ความรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ทันตกรรมชุมชน  หมายถึง การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ป้องกันโรค บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัยตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานและสูงอายุในชุมชน ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชน สภาพการณ์จริงของชุมชน รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้

          2. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการพูดคุย ถ่ายทอด ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เกิด

ความร่วมมือกันทำงานระหว่างอาชีพอื่น ๆได้อย่างราบรื่น

          3. ทักษะในการทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานมากกว่า 1 คน โดยทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน ยอมรับร่วมกัน และต้องมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

          4. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  หมายถึงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพในช่องปากการดูแลสุขภาพในช่องปากตามหลักทันตกรรมป้องกัน ได้แก่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5 หมู่   การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน การใช้ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การใช้พลาสติกเคลือบร่องฟันการไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

          5. การจัดทำโครงการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน กรอบระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน และการสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ