หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการหลังการรักษาทาง ทันตกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-WKHQ-077A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการหลังการรักษาทาง ทันตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          การจัดแยกเครื่องมือและวัสดุภายหลังการรักษาทางทันตกรรม  และให้คำแนะนำภายหลังการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40110.01 จัดแยกเครื่องมือและวัสดุหลังการรักษา 1. มีความรู้ในการจัดแยกวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตามหลักการทำให้ปราศจากเชื้อ 40110.01.01 63193
40110.01 จัดแยกเครื่องมือและวัสดุหลังการรักษา 2. มีความรู้ในเรื่องการทำความสะอาดเครื่องมือและวัสดุที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเบื้องต้น 40110.01.02 63194
40110.01 จัดแยกเครื่องมือและวัสดุหลังการรักษา 3. มีความรู้ในเรื่องการทิ้งวัสดุทางทันตกรรมในภาชนะที่เหมาะสม 40110.01.03 63195
40110.01 จัดแยกเครื่องมือและวัสดุหลังการรักษา 4. มีความรู้ในเรื่องการดูแลทำความสะอาดยูนิตทันตกรรมภายหลังจากการรักษาทันตกรรม 40110.01.04 63196
40110.01 จัดแยกเครื่องมือและวัสดุหลังการรักษา 5. แยกวัสดุมีคม วัสดุปนเปื้อนสารคัดหลั่ง วัสดุอุดฟันทิ้งในภาชนะที่เหมาะสมและปลอดภัย 40110.01.05 63197
40110.01 จัดแยกเครื่องมือและวัสดุหลังการรักษา 6. ทำความสะอาดเบื้องต้นสำหรับเครื่องมือและวัสดุที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง 40110.01.06 63198
40110.02 ให้คำแนะนำหลังการรักษา 1. มีความรู้เรื่องข้อปฏิบัติตนเบื้องต้นหลังการรักษา 40110.02.01 63199
40110.02 ให้คำแนะนำหลังการรักษา 2. อธิบายการปฏิบัติตนภายหลังการรักษาทางทันต กรรมให้กับผู้ป่วย 40110.02.02 63200
40110.02 ให้คำแนะนำหลังการรักษา 3. แนะนำการรักษาครั้งต่อไปตามแผนการรักษาของทันตแพทย์ 40110.02.03 63201

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการแยกวัสดุมีคม วัสดุปนเปื้อนสารคัดหลั่ง วัสดุอุดฟัน เช่นอะมัลกัม ทิ้งในภาชนะที่เหมาะสมและปลอดภัย

2. มีทักษะในการทำความสะอาดเครื่องมือ หรือวัสดุที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเบื้องต้น ด้วยสารฆ่าเชื้อ ที่เหมาะสมได้

3. มีทักษะในการแยกประเภทของวัสดุและเครื่องมือภายหลังจากใช้งานแล้ว ได้อย่างถูกต้อง ก่อนนำไปทำให้ปราศจากเชื้อ

4. มีทักษะในการจัดเก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ ภายหลังการใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม

5. มีทักษะในการทำความสะอาดยูนิตทำฟันภายหลังการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการจัดเก็บวัสดุ และเครื่องมือภายหลังการรักษา ในสถานที่ที่เหมาะสม

2. มีความรู้ในเรื่องการทำความสะอาดเครื่องมือ หรือวัสดุที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเบื้องต้น

3. มีความรู้ในเรื่องการทิ้งวัสดุ เช่น วัสดุอุดฟันอะมัลกัม ใบมีด เข็มฉีดยา ที่ดูดน้ำลาย ในภาชนะที่เหมาะสม

4. มีความรู้ในเรื่องการแยกเครื่องมือ ก่อนนำไปทำให้ให้ปราศจากเชื้อ

5. มีความรู้ในเรื่องการดูแลทำความสะอาดยูนิตทำฟัน ภายหลังจากการรักษาทันตกรรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ/หรือแบบทดสอบความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. การทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือตามหลักปราศจากเชื้อ หมายถึง การแยกวัสดุมีคม วัสดุปนเปื้อนสารคัดหลั่ง วัสดุอุดฟันทิ้งในภาชนะที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องมือ หรือวัสดุที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเบื้องต้น ด้วยสารฆ่าเชื้อ ที่เหมาะสม ตามหลักการปราศจาคเชื้อ (Sterile Technique)   

          2. ประเภทวัสดุทางทันตกรรม หมายถึง ประเภทของวัสดุทางทันตกรรมภายหลังการใช้งานแบ่งเป็น วัสดุปนเปื้อนสารคัดหลั่ง และ วัสดุไม่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน และการสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ