หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-4-147ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ทักษะในการช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ โดยสามารถช่วยเหลือทันตแพทย์ในการสื่อสารและจัดการผู้ป่วยระหว่างการรักษาทางทันตกรรม  สามารถจัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย และช่วยเหลือทันตแพทย์ในขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40106.01 ช่วยเหลือและจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 1. มีความรู้ในการจำแนกผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 40106.01.01
40106.01 ช่วยเหลือและจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 2. มีความรู้ในเรื่องวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษทางด้านกายภาพ พัฒนาการ การรับสัมผัส การรับรู้ พฤติกรรม อารมณ์ 40106.01.02
40106.01 ช่วยเหลือและจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 3. จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ (UniversalDesign) 40106.01.03
40106.01 ช่วยเหลือและจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 4. สื่อสารและจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทได้ 40106.01.04
40106.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 1. มีความรู้ในการจัดตำแหน่งหรือท่าทางผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรักษาทางทันตกรรม 40106.02.01
40106.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 2. มีความรู้ในเรื่องตําแหนงการเขาทํางานข้างเก้าอี้ในระหว่างทันตแพทย์ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 40106.02.02
40106.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 3. มีความรู้เรื่องภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดกับผู้ป่วยแต่ละประเภท 40106.02.03
40106.02 ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 4. ช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการรักษาทางทันตกรรมได้ 40106.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

2. มีทักษะในการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ (Universal Design)

3. มีทักษะในการสื่อสารและจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภท

4. สามารถจัดตำแหน่งหรือท่าทางผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรักษาทางทันตกรรม

5. สามารถเข้านั่งทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างทันตแพทย์ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ

6. สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการรักษาทางทันตกรรมได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ว่าผู้ป่วยรายใดจัดเป็นผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ

2. มีความรู้ว่าผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษแต่ละรายนั้นต้องการได้รับการช่วยเหลือในด้านใด เช่น ด้านกายภาพ พัฒนาการ การรับสัมผัส การรับรู้ พฤติกรรม อารมณ์

3. มีความรู้ในการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ (Universal Design)

4. มีความรู้ในการสื่อสารและจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภท    

5. มีความรู้ในการจัดตำแหน่งหรือท่าทางผู้ป่วยให้เหมาะสมในการรักษาทางทันตกรรม    

6. มีความรู้ในเรื่องตําแหน่งการเข้าทํางานข้างเก้าอี้ในระหว่างทันตแพทย์ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ    

7. มีความรู้เรื่องภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดกับผู้ป่วยแต่ละประเภท เช่น ภาวะชัก เกร็ง รวมทั้งวิธีการป้องกัน และ วิธีการรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดหรือความพิการใน 7 ด้าน คือ สติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก จิตใจหรือพฤติกรรม การเคลื่อนไหวหรือทางร่างการ การเห็น และการได้ยินหรือสื่อความหมาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมทางด้านกายภาพ พัฒนาการ การรับสัมผัส การรับรู้ พฤติกรรม อารมณ์ ขณะทำการรักษาทางทันตกรรม

          2. ตําแหน่งการเข้าทํางานข้างเก้าอี้ในการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง การจัดตำแหน่งเก้าอี้ทันตกรรมให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของผู้ป่วยที่อาจมีข้อจำกัด เช่น การปรับความสูงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือ การเตรียมความพร้อมกรณีผู้ป่วยใช้รถเข็นมาทำฟัน

          3. ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดกับผู้ป่วย หมายถึง ภาวะหรือสถานการณ์พิเศษของผู้ป่วยกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ที่ผู้ช่วยทันตแพทย์จะต้องเตรียมรับมือป้องกันภาวะที่อาจที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภาวะชัก เกร็ง เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน และการสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ