คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกําหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึก อบรมบุคคลและถ่ายทอดองค์ความรู้สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ให้กับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นที่ 4    
          2. มีประสบการณ์ในงานผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และ    
          3. มีประสบการณ์ในงานบริหารหรือฝึกอบรมบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง    
          4. กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิชั้นที่ 4 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นที่ 5 จะต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะของชั้นที่ 3 จำนวน 12 หน่วย และเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะของชั้นที่ 4 จำนวน 1 หน่วย และเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะของชั้นที่ 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-5-121ZB เตรียมความพร้อมก่อนการรักษาทางทันตกรรม
HLT-BTPT-069A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรม
HLT-WKHQ-077A จัดการหลังการรักษาทาง ทันตกรรม
HLT-EYUB-078A ปฏิบัติการงานรังสีทางทันตกรรม
HLT-AKBM-079A ช่วยทันตแพทย์ในงานแลปเบื้องต้น
HLT-LPUT-080A จัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
HLT-CLFU-081A บำรุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
HLT-EDKJ-082A ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเครื่องมือทางทันตกรรม
HLT-ZBJA-083A จัดการเครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
HLT-PSUH-084A จัดการงานเวชระเบียน
HLT-RDZD-085A ดำเนินการนัดหมายผู้ป่วย
HLT-QQAQ-086A ช่วยทันตแพทย์ในการให้ทันตสุขศึกษา
HLT-TVUN-088A ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ช่วยทันตแพทย์
HLT-PRSF-089A ช่วยทันตแพทย์บริหารจัดการคลินิกทันตกรรม
HLT-WIYM-070A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมปริทันต์
HLT-XKIP-071A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมในงานทันตกรรมรากเทียม
HLT-UOJJ-072A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม
HLT-WHAW-073A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
HLT-GVPH-074A ช่วยงานเฉพาะทางทันตรังสีวิทยา
HLT-BADJ-075A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานวิทยาเอนโดดอนท์
HLT-AFLG-076A ช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมจัดฟัน
HLT-ANUG-087A ช่วยทันตแพทย์ในงานทันตสาธารณสุข
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0302-A : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับ